วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554

คอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์


1.ประวัติคอมพิวเตอร์
    แรกเริ่มมนุษย์ดำเนินชีวิตโดยไม่มีการบันทึกสิ่งใด มาจนกระทั่งได้มีการติดต่อค้าขายของพ่อค้าชาวแบบีลอน(Babylonian) การจดบันทึกข้อมูลต่างๆ ลงบน clay tabletsจึงได้ถือกำเนิดขึ้น และอุปกรณ์ที่ช่วยในการคำนวนระหว่างการติดต่อซื้อขายก็ได้ถือกำเนิดขึ้นเช่นกัน อุปกรณ์คำนวณในยุคแรกได้แก่ ลูกคิด(abacus)ซึ่งก็ยังคงใช้กันต่อๆ มาจนถึงปัจจุบัน
    ระวัติคอมพิวเตอร์ ดำเนินมาถึง ปี พ.ศ. 2185 นักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศส ชื่อ Blaise Pascal (แบลส ปาสกาล) ได้สร้างเครื่องกลสำหรับการคำนวณชื่อ pascaline


2. ความหมายของคอมพิวเตอร์
         คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ประเภทอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานด้วยคำสังชุดคำสั่งหรือโปรแกรมต่างๆ สามารถเชื่อต่อกันเป็นเครือข่ายได้หลายแบบ รวมทั้งเครือข่ายอิเตอร์เน็ตด้วยลักษณะเด่นของคอมพิวเตอร์คือมีศักยภาพสูงในการคำนวณประมวลผลข้อมูลทั้งที่เป็นตัวเลข รูปภาพ ตัวอักษร และเสียง ทำให้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานได้อย่างกว้างขวาง

 
3. ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
     คอมพิวเตอร์ที่สามารถทำงานได้ครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพต้องมีองค์ประกอบสำคัญ ดังนี้
           คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  หมายถึง ส่วนประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์รวมอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ที่เราสามารถมองเห็นและสัมผัสได้ เช่น ตัวเครื่อง จอภาพ คีย์บอร์ด และเมาท์         จำแนกหน้าที่ของฮาร์ดแวร์ต่าง สามารถแบ่งออกเป็นส่วนสำคัญ 5 ส่วน คือ
            1. หน่วยรับข้อมูลเข้า
            2. หน่วยประมวลผลกลาง
            3. หน่วยความจำ
            4. หน่วยแสดงผล
            5. อุปกรณ์ต่อพวงอื่น ๆ เช่น โมเด็ม แผนงงจรเชื่อมต่อ เครือข่าย

4. ประโยช์ของคอมพิวเตอร์
        1.มีความเร็วในการทำงานสูง เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในปัจจุบันสามารถประมวลผลคำสั่งในช่วงเวลา 1 วินาที
            2. มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง
            3. มีความถูกต้องแม่นยำตามโปรแกรมที่สั่งงานและข้อมูลที่ใช้
            4. เก็บข้อมูลได้มาก
          5. สามารถโอนข้อมูลจากเครื่องหนึ่งไปอีกเครื่องหนึ่งโดยผ่านระบบเครือข่ายได้อย่างรวดเร็ว

5. ระบบคอมพิเตอร์ หมายถึง กรรมวิธีที่คอมพิวเตอร์ทำการใดๆ กับข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นประโยชน์ตามประสงค์ของผู้ใช้มากที่สุด

6.องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 4 ส่วนดังนี้
1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หรือส่วนเครื่อง
2. ซอฟต์แวร์ (Software)  หรือส่วนชุดคำสั่ง
3. ข้อมูล (Data) 
4. บุคคลากร (People)
 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
   อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หมายถึง

1 ความคิดเห็น:

  1. เนื้อหาของบล็อกดี การควรมีการตกแต่งอะไรมากขึ้น แต่ก็ มีรูปให้ความรู้ ควรจะมีลูกเล่นในการจักแต่งบล็อกให้มากกว่านี้ และมีวีดีโอให้ดูด้วย แต่มีการในนาฬิกา และปฏิทินที่น่าสนใจ

    ตอบลบ